ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
    consumenten aanbiedt; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 
    overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
    georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 
    sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
    communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
    een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
    samengekomen; 
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
    overeenkomst op afstand; 
7. Dag: kalenderdag; 
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 
    diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
    informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
    raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
    Rambam Online (Sasiva B.V.)
    Rechtestraat 69
    5611 GN Eindhoven 
    Webshop: www.rambam.nl 
    E-mailadres: webshop@rambam.nl 
    KvK-nummer                                17071230
    BTW-identificatienummer        NL.8011.19.455.B.03 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
    tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
    voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
    voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 
    mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
    en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
    langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
    deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
    gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
    wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
    kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 
    op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds 
    beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 
    en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 
    aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
    afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 
    diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
    bijzonder: 
    • de prijs inclusief belastingen; 
    • de eventuele kosten van aflevering; 
    • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 
    zijn; 
    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
    • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de 
    prijs; 
    • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
    de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het 
    basistarief; 
    • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor 
    de consument te raadplegen is; 
    • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet 
    gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan 
    herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
    • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
    • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
    consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
    • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt 
    tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
    voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
    aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de 
    overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
    voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 
    zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
    voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
    van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 
    te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 
    of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 
    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
    kan; 
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
    gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
    herroepingsrecht; 
    c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
    gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
    meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten 
    is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
    opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de 
    dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
    zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
    beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik 
    maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in 
    de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 
    ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten 
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 
    van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der 
    overeenkomst. 
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de 
    ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke 
    instructies.

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
    terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
    mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen 
    worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten 
    van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
    a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
    consument; 
    b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
    c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
    d) die snel kunnen bederven of verouderen; 
    e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
    ondernemer geen invloed heeft; 
    f) voor losse kranten en tijdschriften; 
    g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling 
    heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
    a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 
    bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
    b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 
    bedenktijd is verstreken; 
    c) betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
    producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
    in BTW-tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
    gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
    op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
    eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
    toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
    toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
    a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
    b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de 
    prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 
    in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
    bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
    wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af 
    aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming 
    van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van 
    de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 
    en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
    verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
    zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
    uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 
    ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
    ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
    De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 
    recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
    betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
    om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
    begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
    artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor 
    rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging 
    aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde 
    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
    opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. 
    Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal 
    worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde 
    tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 
Artikel 13 - Betaling 
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te 
    worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een 
    overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze 
    overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een 
    vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan 
    de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 
    bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
    onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
    beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in 
    rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 
    de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 
    duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken 
    heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
    de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
    vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht 
    van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 
    verwachten.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten 
    nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 
    wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op 
    een duurzame gegevensdrager.